Abraham Karem

Active Lake Forest, CA President for Karem Aircraft, Inc.