Rafid Shamoun

Archived Record San Diego, CA Previous President for Rp Shamoun, Inc