Greta Senn

Active Saint Louis, MO President for Solutia Inc.

(314)674-1000