Top 5 Jon Alley profiles

State #
Florida 2
Arizona 1
California 1
Ohio 1