Top 3 Melanie Lafleur profiles

State #
Texas 2
Louisiana 1