Top 5 Terry Karras profiles

State #
California 1
Missouri 1
Oklahoma 1
Texas 1
Virginia 1