Top 3 Thomas Eddings profiles

State #
Texas 2
California 1
Florida 1