Top 4 Thomas Reitze profiles

State #
California 5
Florida 1
Nevada 1
New York 1
Washington 1