Bhavesh Patel

Active San Francisco, CA Member for Mayur N LLC

(916)442-6971