Karimbhai Maredia

Active Okemos, MI President for Royal Challenge Enterprises, Inc.