Bbv-Haltom City, Ltd.

Archived Record Houston, TX